Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Follow Us facebookbutton instabutton
2000x373.jpg

Υποβολή Περιλήψεων

         Η υποβολή εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!


Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας θα φιλοξενήσει εισηγήσεις διαφορετικής μορφής, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ωστόσο, έχουν την ίδια επιστημονική αξία και θα καλύψουν όλες τις θεματικές ενότητες στο πεδίο. Ειδικότερα, αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Συμπόσια
 • Προφορικές Ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις
 • Εργαστήρια

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.schoolpsychology2022.gr).

Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος/α ομιλητής/ρια με  μέχρι 2 ανακοινώσεις οποιασδήποτε μορφής (προφορική ανακοίνωση, αναρτημένη εργασία, ανακοίνωση στο πλαίσιο συμποσίου). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ανακοινώσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κάποιος/α ως συν-συγγραφέας.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τις διαφορετικές μορφές ανακοινώσεων.

ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Τα συμπόσια παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων σε ένα επιλεγμένο θέμα, το οποίο μπορεί να προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές. Τα συμπόσια οργανώνονται από έναν/μία Οργανωτή/ρια ο/η οποίος/α μπορεί να είναι και ο/η Πρόεδρος του συμποσίου, περιλαμβάνουν 3 έως 4 προφορικές ανακοινώσεις και συζήτηση επί αυτών. O χρόνος διάρκειας κάθε συμποσίου θα είναι μία και μισή ώρα: 15 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, 10 λεπτά για το/τη συζητητή/ρια και 20 λεπτά για ανοικτή συζήτηση με το ακροατήριο.
Ο/Η Οργανωτής/ρια πρέπει να υποβάλει τη συνολική πρόταση για το συμπόσιο, δηλαδή τον τίτλο και την περίληψη, το όνομα του/της Προέδρου και του/της Συζητητή/ριας, τα ονόματα των ομιλητών/ριών, τους τίτλους και τις περιλήψεις των εργασιών τους. Κατά την υποβολή του συμποσίου, παρακαλούμε να επιλέξετε στο αντίστοιχο πεδίο 1 ως 2 θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται το συμπόσιο.ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι προφορικές ανακοινώσεις αποτελούν παρουσιάσεις ανεξάρτητων ερευνητικών εργασιών οι οποίες οργανώνονται σε θεματικές συνεδρίες 4 ή 5 ανακοινώσεων από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η συζήτηση με το ακροατήριο μπορεί να γίνεται είτε αμέσως μετά την κάθε ατομική ανακοίνωση είτε στο τέλος της θεματικής συνεδρίας. Πρόκειται συνήθως για ανακοινώσεις εμπειρικού τύπου ή εφαρμογών και συνίστανται στην παρουσίαση δεδομένων και αποτελεσμάτων. Έρευνα η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο είναι πιο κατάλληλη να υποβληθεί για παρουσίαση ως αναρτημένη παρά ως προφορική εργασία. Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται ανά 4 ή 5 σε θεματικές συνεδρίες. Ο χρόνος διάρκειας κάθε προφορικής ανακοίνωσης ανέρχεται σε 15-20 λεπτά και, συνολικά, μίας θεματικής συνεδρίας σε μία και μισή ώρα. Κατά την υποβολή της περίληψης, παρακαλούμε να επιλέξετε στο αντίστοιχο πεδίο 1 ως 2 θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται η εργασία σας.ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις ερευνητές/ριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ειδικές θεματικές συνεδρίες με οπτικοποιημένο τρόπο και ολιγόλεπτη προφορική παρουσίαση (3-5 λεπτά) και ακολουθεί συζήτηση με το ακροατήριο. Ο χρόνος διάρκειας κάθε θεματικής συνεδρίας αναρτημένων εργασιών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 10-12 αναρτημένες ανακοινώσεις, ανέρχεται σε μία και μισή ώρα. Κατά την υποβολή της περίληψης, παρακαλούμε να επιλέξετε στο αντίστοιχο πεδίο 1 ως 2 θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται η εργασία σας.
Οι συγγραφείς αναρτημένων εργασιών παρακαλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους στις εξής διαστάσεις: ύψος 100 εκ., πλάτος 60 εκ.. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους από τον προσδιορισμένο χώρο. Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται στην Γραμματεία του Συνεδρίου.
Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα αξιολογήσουν τις αναρτημένες εργασίες για το περιεχόμενο και την παρουσίασή τους και θα βραβευθούν τρεις. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου.ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια (workshops) σε ειδικά θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας. Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργητική τους συμμετοχή και η εμβάθυνση στο θέμα του κάθε εργαστηρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στα Εργαστήρια έχουν όλοι/ες, ωστόσο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε όσους/ες έχουν προεγγραφεί σε αυτά.
Η διάρκεια ενός εργαστηρίου προγραμματίζεται για 3 - 4 ώρες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών στα εργαστήρια θα καθοριστεί από τους/τις εισηγητές/ριες. Επισημαίνεται ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 2022. Αναλόγως του αριθμού των Εργαστηρίων, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια να πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου 2022.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Παρακαλείστε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες κατά την υποβολή των περιλήψεων.

Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή

Παρακαλούμε πολύ πριν την επισύναψη αρχείου να συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές περίληψης εδώ

 • Ο τίτλος της περίληψης να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα), με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού/τής που θα κάνει την παρουσίαση.
 • Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: σύντομο θεωρητικό πλαίσιο, σκοπό, μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση (χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές), σε ρέοντα λόγο, χωρίς επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
 • Υπεύθυνος/η επικοινωνίας κάθε εργασίας θεωρείται αυτός/ή τα στοιχεία του/της οποίου/ας αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
 • Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής, οι περιλήψεις θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.
 • Κατά την υποβολή της περίληψης, παρακαλούμε να επιλέξετε, στο αντίστοιχο πεδίο, (α) το είδος της παρουσίασης (π.χ. προφορική ανακοίνωση) και (β) 1-2 θεματικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται η εργασία.
Σημειώνεται ότι:
 • Περίληψη που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δε γίνεται δεκτή.
 • Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της μορφής παρουσίασης κάθε εργασίας που θα υποβληθεί στο Συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της και τις κρίσεις των κριτών.
 • Εφόσον κατατεθεί η περίληψη, διορθώσεις δε γίνονται δεκτές παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρακαλούμε μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής εκ νέου μίας περίληψης, προς αντικατάσταση προηγούμενης, παρακαλούμε να ενημερώσετε πρώτα τη γραμματεία μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί μια εργασία στο Επιστημονικό Πρόγραμμα και στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου είναι τουλάχιστον ένας/μία από τους συντελεστές της να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο μέχρι τις 01.09.2022.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Όλες οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν μέσω διαδικασίας τυφλής κρίσης από δύο κριτές με βάση την προτεινόμενη δομή περιεχομένου, το θεωρητικό πλαίσιο, τη μεθοδολογική αρτιότητα, τα αποτελέσματα (πρωταρχικά ή αναμενόμενα), την επιστημονική πρωτοτυπία και τη συμβολή της εργασίας στη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά, με επιστολή προς τον Υπεύθυνο/η επικοινωνίας (τα στοιχεία του/της οποίου/ας αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης). Εάν δεν λάβετε την ηλεκτρονική επιστολή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.

Οργάνωση

logo duth

Τμήμα Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

logo elpse

Σε συνεργασία
με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

SYMVOLI LOGO FINAL transparent 03

T. +30 2310 433099